VWForum Algemene Voorwaarden Adverteren en Sponsoring

Gebruikersavatar
Kevin20v
VWForum Beheerder
VWForum Beheerder
Posts: 3233
Lid sinds: 15 May 2006

VWForum Algemene Voorwaarden Adverteren en Sponsoring

Berichtdoor Kevin20v » 03 aug 2010 11:25

ALGEMENE VOORWAARDEN – ADVERTEREN EN SPONSORING - VWFORUM.NL

INHOUDSOPGAVE
1. Definities
2. Algemeen
3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
4. Annulering
5. Prijs
6. Prijswijzigingen
7. Betaling
8. Levering en termijn van levering
9. Inhoud en duur van de overeenkomst
10. Rechten en auteursrechten
11. Eigendom opdrachtgever
12. Overmacht
13. Uitsluiting aansprakelijkheid
14. Toepasselijk rechtArtikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de levering van diensten door middel van de Internetsite http://www.vwforum.nl
b. Leverancier: Automotive E-commerce, gevestigd te 5912 DA Venlo, Sinselveldhof 15, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.


Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van leverancier zowel schriftelijk als via haar site http://www.vwforum.nl .
2. Leverancier is niet gebonden aan algemene voorwaarden van de opdrachtgever betreffende leveringen of het doen van aanbiedingen of offertes.
3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.


Artikel 3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van leverancier zijn vrijblijvend tenzij de inhoud van de aanbieding anders vermeld.
2. Advertentie en sponsoring overeenkomsten met de leverancier zijn altijd voor de duur van 1 jaar tenzij de inhoud van de overeenkomst anders vermeld.
3. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeboden prijsopgave en/of begroting verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
4. Overeenkomsten met de leverancier komen tot stand door aanmelding door de opdrachtgever op de internetsite van leverancier of een door de leverancier opgestelde schriftelijke overeenkomst van de met de opdrachtgever gemaakte afspraken.
5. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.
6. Leverancier heeft het recht door de opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te leveren diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur, of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van Internet


Artikel 4. Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hiervoor gemaakt kosten vergoedt. Onder deze kosten worden begrepen kosten van opmaak en anderszins nodig om van het gestelde in de overeenkomst op een correcte wijze uit te voeren
2. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst schriftelijk te annuleren na aanvang van de looptijd, zonder recht te hebben op restitutie van overeengekomen prijs(zen).
3. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst telkens voor
een zelfde periode verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de lopende contractperiode heeft opgezegd.


Artikel 5. Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en door overheid op te leggen heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificatie uit de overeenkomst. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende tarieven.


Artikel 6. Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de aangeboden prijs of de overeengekomen prijs te
verhogen wanneer de geldigheid van de offerte of de overeenkomst is verstreken.
2. De leverancier is gerechtigd de overeen gekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijziging meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestaties althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen prestatie afwijkt.


Artikel 7. Betaling
1. De facturen van leverancier zijn mede gebaseerd op de verstrekte en door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde overeenkomst.
2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de facturen van leverancier zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald.
3. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan leverancier werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
4. De geldende tarieven worden genoemd per maand, tenzij anders vermeld geschiedt de betaling van het totaal overeengekomen bedrag voor de periode van 1 jaar door de opdrachtgever voor de aanvang van de overeengekomen periode.
4. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan leverancier verschuldigd.
5. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die leverancier moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van leverancier, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 500,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 8. Levering en termijn van levering
1. De levering van de in overeen gekomen dienst geschiedt op het genoemde tijdstip.
2. Iedere levering of het verrichten van diensten door leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de zakenrechtelijke eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
3. De overeengekomen termijn van levering is bindend. De leverancier is, bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
4. De binding van de leverancier aan de overeengekomen leveringstermijn vervalt indien de opdrachtgever wijziging(en) in de specificatie van de overeenkomst of het bepaalde in artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden van toepassing is.
5. De opdrachtgever is bij uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier en het beschikbaar stellen van noodzakelijke materialen.
6. Bij de niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling van de leverancier noodzakelijk is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de
opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarmee zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.


Artikel 9. Inhoud en duur van de overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals telefoon, de fax, e-mail per computer en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 10. Rechten en auteursrechten
1. Op alle door de leverancier vervaardigde goederen zoals; ontwerpen, prints, werk- en detail modellen, databestanden, fotografische opnamen, films en overige audiobestanden, berust het industrieel eigendomsrecht danwel het auteursrecht van de leverancier, ook als een of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur staan vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de rechten als genoemd in lid 1 van dit artikel aan de opdrachtgever over te dragen.
3. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 van dit artikel bedoelde goederen voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze goederen door de leverancier worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
4. De opdrachtgever garandeert aan leverancier dat de opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyrighthouder voor opname van deze elementen in een opdracht.
5. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van industrieel of intellectueel eigendom en auteursrechten terzake de opdrachtgever aan leverancier aangeleverde items als hiervoor vermeld.
6. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid 4 van dit artikel heeft gegarandeerd niet nakomt of dat opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.


Artikel 11. Eigendom opdrachtgever
1. De leverancier zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde zaken. De opdrachtgever dient de hoogte van dit risico in te schatten en desgewenst passende maatregelen hier voor te treffen zoals verzekering of anderszins.
3. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens bewaring door de leverancier verloren gaan of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar of exemplaren te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent de leverancier omgaand op verzoek van leverancier een pandrecht op alle zaken die in het kader van nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen.


Artikel 12. Overmacht
1. In geval van overmacht van leverancier zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
2. Zodra zich bij leverancier een overmachttoestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij of namens zij daarvan, indien bij machte, mededeling doen aan de opdrachtgever.
3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
4. Zolang de overmachttoestand voortduurt zullen de verplichtingen van leverancier zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
5. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan leverancier verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan leverancier te betalen.
6. Leverancier is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daar toe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.


Artikel 13. Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Behoudens opzet of grove schuld van de van de zijde van leverancier, is leverancier nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
2. Voorts geldt als aanvullende schadebeperkende omstandigheid dat leverancier nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en leverancier voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die de leverancier van haar leverancier vergoed krijgt.
3. Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig danwel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan leverancier geleverde goederen en diensten.
4. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering ontvangen heeft, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het (elektronisch dan wel digitaal) verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is leverancier nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.
6. Ondanks het feit dat leverancier de uiterste zorg heeft besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractpartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door leverancier. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.


14. Toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Ten aanzien van geschillen tussen partijen die verband houden met overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
3. Voor zover de berechting van dergelijke geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarbinnen leverancier is gevestigd.

Versie, Juli 2010
Like onze VWForum Facebook pagina

Een jaar bannervrij surfen op VWForum? Doneer 5 euro

 Terug naar “Privacy en Disclaimer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast